Ponúkame Vám

Poskytujeme komplexné vybavenie

 • Predaj Vášho auta
 • Financovanie a úverové služby
 • Poistenie vozidla

U našich partnerov vám nájdeme najvýhodnejší spôsob financovania, stačí nás navštíviť alebo kontaktovať.

Naši partneri

AKÉ DOKLADY POTREBUJETE K UZATVORENIU ZMLUVY O ÚVERE?

FYZICKÁ OSOBA, PODNIKATEĽ
 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu majiteľa/ov (pri osobách so zahraničia je to povolenie na pobyt/pobytový preukaz a cestovný pas)
 • kópia aktuálne platného výpisu zo ŽR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ak je vydané príslušným úradom (napr. licencia, členstvo v komore a pod.)
 • informácia o DIČ a o IČ DPH
 • daňové priznanie za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za požadované účtovné obdobie, ak sa nenachádza v registri ÚZ
PRÁVNICKÁ OSOBA
 • žiadosť o financovanie
 • kópia občianskeho preukazu/pasu konateľa/ov, resp. osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby (pri osobách zo zahraničia je to povolenie na pobyt/pobytový preukaz a cestovný pas)
 • kópia aktuálne platného výpisu zo OR SR určená pre právne účely (nie z internetu) bez ohľadu na dátum vydania
 • informácia o DIČ a IČ DPH
 • účtovná závierka (Súvaha a Výkaz ziskov a strát) z Registra ÚZ, za posledné účtovné obdobie